Çarşamba , 14 Nisan 2021
Güncel Duyurular
İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

 

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı  Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Genel Yapısı İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saat, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.   asdsa Programın içeriği ile ilgili esaslar  Programın içeriği belirlenirken ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen bu konular; makro ölçekte ve işletme düzeyinde işyeri hekiminin ihtiyacını karşılayacak düzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sağlık alt başlıklar şeklinde sıralanmıştır. İşyeri hekimlerinin mesleklerini işyerinde icra ederken uymakla yükümlü oldukları ulusal ve uluslararası düzenlemelerin iş sağlığı bakış açısı ile hekime aktarılması amaçlanmaktadır. Tablo 1`de bu program için seçilen konular ve bu konulara ayrılan süreler yüz yüze ve toplam olarak ayrı ayrı verilmiştir. Tabloda yüz yüze eğitim için belirlenen süreler, yüz yüze verilmesi gereken en az süreleri ifade etmekte olup eğitim kurumları bu süreyi artırabilirler. Tablo 1. İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler.

Sıra No. DERSİN ADI DERS SAATİ
Yüz yüze Toplam
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 1
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 1 1
3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 1 3
4 Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1
5 Temel Hukuk 1 2
6 İş Hukuku 3 5
7 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 0 2
8 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 1 3
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler 1 4
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 4 12
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 2
12 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 1 3
13 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 6 6
14 İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme 3 6
15 Çalışma Ortamı Gözetimi 3 4
16 İş Hijyeni 1 3
17 Fiziksel Risk Etmenleri 4 8
18 Kimyasal Risk Etmenleri 3 6
19 Biyolojik Risk Etmenleri 1 2
20 Psikososyal Risk Etmenleri 2 4
21 Ergonomi 3 6
22 Korunma Politikaları 4 6
23 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2
24 Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar 1 3
25 Büyük Endüstriyel Kazalar 1 3
26 İş Kazaları 3 6
27 İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi 0 1
28 Meslek Hastalıklarına Giriş 3 6
29 İşle İlgili Hastalıklar 1 2
30 Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 4 8
31 Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları 1 1
32 Mesleki Cilt Hastalıkları 1 3
33 Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları 1 2
34 Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları 1 1
35 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 1 2
36 Mesleki Kanserler 1 2
37 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları 1 4
38 Mesleki İşitme Kayıpları 1 2
39 Toksikoloji 1 2
40 İş Sağlığında Güncel Konular 1 2
41 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları 0 3
42 Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi 2 4
43 Çalışma Yaşamı Ve Beslenme 0 2
44 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim 2 4
45 İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım 3 6
46 İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi 2 5
47 İş Sağlığı Etiği 2 5
48 Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması 8 8
49 Son Test ve Genel Değerlendirme 1 1
 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI: 90 180
50 İşyerinde Pratik Uygulamalar  – 40
GENEL TOPLAM:  – 220