Çarşamba , 14 Nisan 2021
Güncel Duyurular
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlık Hizmetleri

KANIT AKADEMİ Tarafından Sunulan Başlıca İSG Danışmanlık Hizmetleri

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

 • İşyeri, uzmanlarımız tarafından belirli aralıklarla denetlenir, tespit edilen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde
 • sunulur.
 • İşyerinde kullanılmasıgereken güvenlik ve sağlık işaretleri belirlenir.
 • Kullanılmasıgereken kişisel koruyucu donanımlar belirlenir, izlenir ve iyileştirme önerilerinde bulunulur.
 • İşyerinde çalışan personelin yaptıklarıişe göre sağlık standartlarıtanımlanır.
 • İzleme ve ölçme planıoluşturulur ve oluşturulan plan takip edilir.

2. Risk Analizinin Yapılması

 • İşyeri risk analizi çalışma grubu oluşturulur.
 • Çalışma grubuna risk analizi eğitimleri verilir.
 • Risk değerlendirme formları düzenlenir ve rapor haline getirilir
 • İşyeri Risk Analizleri belirli aralıklarla gerçekleştirilen kontroller sonucu gerekli hallerde güncellenir.

3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve Çalıştırılması

 • Kurulun mevzuata uygun olarak oluşturulmasıamacıyla danışmanlık hizmetleri ve/veya fiilen katkıverilir.
 • Üyelerin görev yetki ve sorumluluklarıbelirlenerek kayıt altına alınır.
 • İSG Kurulunun yıllık çalışma planıhazırlanır ve planın gerçekleştirilmesine katkıverilir.
 • İSG Kurulu yıllık faaliyet raporu hazırlanır.
 • İSG Kurulu her ay toplanarak katılım sağlanır.
 • İSG Kurulu İç Yönetmeliği hazırlanır.

4. İşyerinin Periyodik Olarak Denetlemesi ve Raporlanması

 • İşyerleri, iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tarafından belirli aralıklarla denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde sunulur.
 • Denetim sırasında düzeltilebilecek olan hususlar anında düzeltilir.

5.  İşletme İçin Gerekli Olan Belgelerin Hazırlanması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları hazırlanır.
 • KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) kullanma talimatları hazırlanır.
 • Çalışma prosedürleri ve talimatları hazırlanır, güncellenmesi için destek verilir.
 • Kaza ve olay bildirimi belgeleri hazırlanır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanlar hazırlanır.

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Acil eylem planları hazırlanır .
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulmasına destek verilir.
 • Yangın eğitimi ve senaryolu yangın tatbikatı yapılır .
 • Tatbikat raporları oluşturulur.

7. Yöneticiler ve Çalışanlarİçin İşSağlığıveGüvenliği Eğitimleri

 • İlk olarak genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek İSG eğitimi faaliyetlerini gösteren “Yıllık Eğitim Programı”hazırlanır .
 • Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz ile alanlarında deneyimliuzman personelimiz tarafından, görsel unsurlarla desteklenmiş uygulamalı çalışmalar şeklinde gerçekleştirilir.  
 • Eğitimle birlikte eğitim notları verilir.
 • Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir.

8. Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi

6331 sayılı İşSağlığıve Güvenliği Kanunu ile işsağlığıve güvenliğine ilişkin mevzuat değişiklikleri hizmet sunduğumuz firmalara bildirilerek, bilgiler sürekli olarak güncellenir.

9. Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi

KANIT AKADEMİ iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmayı öncelikli hedefi ve çalışmalarının esası olarak görmektedir. Bununla birlikte istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri İş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmeden işverenlerce yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler İş kazası ve meslek hastalığı sonrasında işverenlerce yapılması gereken işlemler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri, Geçici iş görezlik ödeneğine hak kazanabilme koşulları İş kazası ve meslek hastalığında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu gibi konularda KANIT AKADEMİ tarafından eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.

İş kazası olması durumunda;

Kaza araştırma raporu oluşturulur. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi için teknik destek verilir.

KANIT AKADEMİ hizmet sunduğu kurum ve kuruluşlara ayrıca; telefon, faks ve e-posta yoluyla
danışmanlık desteği de sunmaktadır.