Çarşamba , 14 Nisan 2021
Güncel Duyurular
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

KANIT AKADEMİ OSGB (Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği(İSG) ile ilgili gereken tüm hizmetleri sunmaktadır.

İşyeri Güvenliği İle İlgili Sunulan Başlıca Hizmetler 

 • İşyerlerinde tehlike sınıfına göre A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
 • İş güvenliği ile ilgili rehberlik hizmetleri verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma ve çalışmalarında iş güvenliği uzmanı katılım ve desteğinin sağlanması,
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
 • İş ekipmanlarının periyodik bakımların planlanması ve izlenmesi
 • Çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasının planlanması ve izlenmesi
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması
 • Acil durum tatbikatlarının yapılması, izlenmesi ve kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolü
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve izlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği talimatlarının hazırlanması ve izlenmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi.
 • Akademik, donanımlı teknik ve sağlık kadrosuyla danışmanlık desteği
 • KANIT AKADEMİ bünyesindeki tıbbi, toksikoloji, iş hijyeni ve iş güvenliği laboratuvar hizmetleri sunumu ile, ölçümleme ve analiz desteği.

BİLİYOR MUSUNUZ ?

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen
müfettişler, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ve teknik elemanlar başlığı altında geçen teknik
öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog ünvanlılar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarından oluşan
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ne sahip kişilerdir.

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik BirimiNedir?

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler
tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan
ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

İşyeri Tehlike Sınıfları İle Belirtilmek İstenilen Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, işekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike gruplarıdır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, “Az Tehlikeli”, “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıflara giren işyerleri belirlenmiş ve ilan edilmiştir.

FARKINDA MISINIZ 

 • İşveren, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır.
 • İşverenler, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmek yerine, İSG yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim” lerinden hizmet satın alarak sağlayabilirler.
 • İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulutarafındankarara bağlanan düzeltici ve önleyici faaliyetleri içeren hususları aksatmadan ve geciktirmeden yerine getirmekle yükümlüdür.
 • İşyerlerinde İSGyönünden “Risk Değerlendirmesi” yapılması zorunludur.
 • İşveren İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kalacağı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile kullanılması gereken koruyucu ekipman ve donanımları belirlemek ve temin etmekle yükümlüdür.
 • İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak zorundadır.
 • İşveren, özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmakzorundadır.
 • İşveren, işyerinde oluşan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kayıt altına almak, nedenleri konusunda gerekli incelemeleri yapmak ve bunlar ile ilgili raporları düzenlemek zorundadır.
 • İşveren, işyerinde oluşan iş kazalarını ve kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

UNUTMAYIN  !
KANIT AKADEMİ OSGBdeneyimli kadrosuyla tüm sektörlere yönelik İSG hizmetlerini sunar.